SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

Để duy trì hệ thống lưu trữ file thuộc IMRCCENTER. Lấy link tải bằng cách làm nhệm vụ dưới đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều <3 !